email: info@filitravel.nl
tel: 013 7370180
mob: 06 20608418

Logo GGTO
Lid van het garantiefonds
gespecialiseerde tour operators


Reisvoorwaarden

Waarom Filitravel?
✔ Ruim 10 jaar ervaring
✔ De beste prijzen
✔ Zekerheid garantiefonds GGTO
✔ Kennis en hartstocht


Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst
1 De reisovereenkomst komt tot stand op de datum van de ontvangst van het ingevulde en ondertekende boekingsformulier, dan wel door het telefonisch of per e-mail doorgeven van de persoonsgegevens.
2 Vanaf 24 uur na boeking kan de reisovereenkomst nog slechts geannuleerd worden volgens artikel 7 lid 2 van deze reisvoorwaarden.
3 Een reiziger die een reisovereenkomst aangaat voor meerdere personen, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De personen voor wie deze reisovereenkomst is afgesloten, zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
4 De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis relevante persoonlijke omstandigheden (bijv. leeftijd, handicap, chronische ziekte) van zichzelf en van personen waarvoor hij/zij een reisovereenkomst aangaat, gelijk met de aanmelding kenbaar te maken aan Filitravel.

Artikel 2 - Het reisaanbod
1 Het reisaanbod van Filitravel bestaat uitsluitend uit de vlucht tussen Nederland en het land in kwestie, vervoer langs de in de brochure van Filitravel genoemde reisroutes, overnachtingen en reisbegeleiding (zie ook art. 10 lid 1 en 2). Kennelijke fouten in de brochures binden Filitravel niet.
2 Het aanbod is vrijblijvend en kan door Filitravel herroepen worden binnen acht dagen na het tot stand komen van de reisovereenkomst.
3 Indien de reiziger wil afwijken van het reisaanbod kan dit slechts na schriftelijke bevestiging door Filitravel. De reiziger aanvaardt daarbij de hiervoor gerekende extra kosten. Het niet tot stand brengen van deze afwijking door Filitravel is geen geldige reden voor kostenloze annulering van de reisovereenkomst.

Artikel 3 - Betaling
1 Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst verplicht de reiziger zich tot het betalen van de in de brochure van Filitravel gepubliceerde reissom, die per persoon vermeld zijn.
2 De reiziger betaalt na ontvangst van de rekening per ommegaande een aanbetaling van €250 per boeker, alsmede het bedrag voor eventueel afgesloten verzekeringen en alle vooruit te betalen kosten. Indien vooruit te betalen kosten in rekening worden gebracht zal Filitravel VOF daarvan de bewijsstukken toezenden. Het restant van de rekening dient uiterlijk 45 dagen voor de aanvangsdatum van de reis in zijn geheel betaald te zijn.
3 Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige rekening na ontvangst van de factuur per ommegaande worden voldaan.
4 De vermelde reissommen gelden bij boeking tot 45 dagen voor vertrek. Binnen 45 dagen voor vertrek kan de reissom hoger uitvallen i.v.m. gemaakte communicatiekosten en afspraken met de luchtvaartmaatschappijen.
5 Bij niet tijdige betaling kan, nadat de reiziger in gebreke is gesteld, de reisovereenkomst door Filitravel worden opgezegd. Opzegging van de reisovereenkomst als gevolg van niet tijdige betaling wordt gelijkgesteld aan annulering door de reiziger, overeenkomstig artikel 7 lid 2.
6 Bij niet tijdige betaling zijn de door de reiziger verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen zonder verdere ingebrekestelling in rechte worden gevorderd. Bovendien is de reiziger gehouden tot betaling van de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten met een minimum van €50.

Artikel 4 - Reissom
1 De gepubliceerde reissommen omvatten uitsluitend hetgeen in de brochures van Filitravel is omschreven. De reissommen zijn geprijsd in Euro (€).

2 De hoogte van de reissommen is gebaseerd op hotel- en transportprijzen, koersen van diverse valuta, waaronder de Amerikaanse dollar, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Filitravel bekend waren op de datum van toezending van de reisaanbieding. Filitravel heeft het recht om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 14 dagen voor de vertrekdatum, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De verhoging kan nooit meer dan 15% van de reissom bedragen.

Artikel 5 - Reisduur en -programma
1 De reisduur staat aangegeven in hele dagen. De dag van vertrek en aankomst gelden als hele dagen. Uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt de reiziger informatie met de definitieve data en tijdstippen van vertrek en aankomst.
2 De reisduur kan veranderen, als gevolg van o.m. wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema s van de luchtvaartmaatschappijen. De reiziger heeft geen recht op restitutie door Filitravel van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Voorts is Filitravel niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor een verlenging tot 36 uur voor rekening van Filitravel. De kosten die voortvloeien uit een verlenging vanaf 36 uur en langer zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 6 - Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten
1 De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van reis- en andere documenten die vereist zijn voor het reizen naar de geboekte bestemming(en). Bovendien is de reiziger verplicht een gebruikelijke reis- en ongevallenverzekering af te sluiten en bewijzen daarvan bij zich te dragen. Indien de reiziger, bij controle op het vliegveld, niet afdoende verzekerd blijkt te zijn, kan de reisovereenkomst alsnog ontbonden worden. Artikel 7 treedt dan in werking. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste informatie betreffende de vereiste documenten en kan zich niet beroepen op informatie die Filitravel heeft verstrekt. Indien de reiziger schade leidt door tekortkomingen in zijn reisdocumenten, kan hij/zij Filitravel hiervoor niet aansprakelijk stellen.
2 In principe worden de vliegtickets door Filitravel uiterlijk 7 dagen voor vertrek toegestuurd.
3 In voorkomende gevallen zal Filitravel de vliegtickets op de luchthaven overhandigen. Tijdstip en plaats voor het overhandigen van de tickets zal uiterlijk 7 dagen voor vertrek schriftelijk aan de reiziger worden meegedeeld.
4 Indien vliegtickets en/of informatie niet tijdig door hem/haar is ontvangen, dient de reiziger uiterlijk 5 dagen voor vertrek Filitravel hiervan op de hoogte te stellen.
5 Filitravel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 7 - Wijziging en annulering door de reiziger
1 De reiziger kan tot 45 dagen voor de vertrekdatum verzoeken om een wijziging van de reisovereenkomst. Indien het verzoek een verandering van vertrekdatum of bestemming betekent, zal Filitravel proberen deze wijziging tot stand te brengen, zonder daartoe verplicht te zijn. Elke wijziging kost €50 per boeker, eventueel vermeerderd met alle kosten die voortvloeien uit het tot stand brengen van de wijziging(en).
2 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bevestigd te worden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd: tot 60 dagen voor vertrek: 10% van de reissom met een minimum van €125; van 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek: de helft van de reissom; van 30 dagen tot 14 dagen voor vertrek: driekwart van de reissom; van 14 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek, alsmede vanaf de vertrekdatum: de gehele reissom.
3 Filitravel biedt de reiziger tot vier maanden voor vertrek gratis annulering of wijziging aan van de reisovereenkomst, echter uitsluitend voor in de brochure gepubliceerde groepsreizen. Reisovereenkomsten voor individuele reizen of groepsreizen die niet in de brochure zijn vermeld zijn uitgesloten van de mogelijkheid van gratis annulering.
4 Bovendien zullen bij annulering onder alle omstandigheden de door Filitravel ten behoeve van de reiziger vooruitbetaalde kosten aan de reiziger in rekening worden gebracht.

Artikel 8 - Opzegging, wijzigingen en beëindiging door Filitravel
1 Filitravel heeft het recht de reisovereenkomst tot 30 dagen voor de vertrekdatum op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade. De reiziger heeft in dat geval recht op een gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom. Bij reizen waarvoor een gegarandeerd vertrek in de brochure wordt vermeld, geldt een minimum van 2 geboekte reizigers. Bij aanmelding van 1 reiziger gaat de reis niet door. De vertrekgarantie kan door Filitravel tot 60 dagen voor vertrek worden ingetrokken wanneer de luchtvaartmaatschappij niet de toegezegde vliegtuigstoelen levert, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de reisovereenkomst met gegarandeerd vertrek.
2 Filitravel heeft binnen 30 dagen voor vertrek het recht de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen in geval van overmacht, waaronder o.a. verstaan wordt politieke onrust, bomaanslagen, oorlog, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, schaarste, stakingen of het niet nakomen van afspraken door vervoersmaatschappijen. Filitravel kan in deze gevallen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de reiziger. Wel is Filitravel er toe gehouden zich tot het uiterste in te spannen om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. De wijzigingen kunnen betrekking hebben op de vervoersmaatschappij, route, het soort transport, accommodatie, tijdstip en plaats van vertrek, terugreis etc. De reis kan door deze omstandigheden zelfs voortijdig beëindigd worden. De reiziger heeft op hierboven genoemde gronden geen vordering tot schadevergoeding jegens Filitravel, met uitzondering van het geval waarin de reisduur wordt verkort door het niet nakomen van afspraken door vervoersmaatschappijen.
3 Alle in dit artikel genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.
4 Filitravel is lid van het calamiteitenfonds en kan bij het uitroepen van een negatief reisadvies derhalve ook door de reiziger gehouden worden aan de voorwaarden van het calamiteitenfonds. Indien Filitravel het negatief reisadvies overneemt, geldt artikel 8.2 van deze voorwaarden. Indien Filitravel het negatief reisadvies niet overneemt, kan de reiziger annuleren volgens de voorwaarden in artikel 7.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid van Filitravel
1 Filitravel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder deze verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Filitravel, gezien in het licht van de organisatiegraad in de landen van bestemming.
2 Filitravel verplicht zich tot het doen begeleiden van de reizen door een reisbegeleider. Afhankelijk van wat er in de brochure staat, kan dit een Nederlands- of een Engelssprekende reisbegeleider zijn. Hiervan kan afgeweken worden als deze reisbegeleider binnen zeven dagen voor aanvang of tijdens de reis zijn/haar werk moet staken, bijvoorbeeld door ziekte. In het geval dat het minimum aantal reizigers niet is behaald, kan Filitravel besluiten de reis toch door te laten gaan met lokale, Engelstalige reisbegeleiding. De reiziger wordt hiervan in een brief 7 dagen voor vertrek op de hoogte gesteld. De reiziger kan niet schadeloos annuleren op grond van het inzetten van een Engelstalige reisbegeleider in bovengenoemde gevallen, in die gevallen waarin volgens de brochure een Nederlandstalige reisbegeleider zou worden ingezet.
3 Filitravel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen de gezondheidsconditie van de reiziger. Filitravel kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Filitravel is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van bezittingen van reizigers in/uit door Filitravel gehuurde vervoersmiddelen, kamers en dergelijke.
4 De aansprakelijkheid van Filitravel is uitgesloten voor alle gevallen waarin gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden. Evenmin is Filitravel aansprakelijk voor schaden die overeenkomstig het internationale recht zijn uitgesloten. 
5 De aansprakelijkheid van Filitravel voor schade als gevolg van derving van reisgenot zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan de betaalde reissom per reiziger.
6 De aansprakelijkheid in geval van fysiek letsel, dan wel overlijden zal nooit hoger kunnen zijn dan driemaal de reissom per reiziger.

Artikel 10 - Verplichtingen van de reiziger
1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de vertegenwoordiger(s) van Filitravel, op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij/zij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.
3 De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisbegeleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisator, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Indien de reiziger niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. In voorgenoemde gevallen kan geen restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.
4 De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen vervalt indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.

Artikel 11 - Klachten en bevoegde rechter
1 Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Filitravel. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen.
2 Filitravel zal zo spoedig mogelijk, maar nooit later dan 60 dagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk reageren.
3 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich tot uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de reactie van Filitravel wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in 's Hertogenbosch.
4 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Over de voorwaarden
Onze reisvoorwaarden zijn inhoudelijk gelijk aan de ANVR voorwaarden. Het afsluiten van reis- en annulerings-verzekeringen geeft dan ook geen problemen, zodat u met een onbezorgd gevoel de reis kunt beginnen.

GGTO
Aansluiting bij een garantiefonds geeft u als reiziger zekerheid over het doorgaan van uw reis, ook als degene bij wij u boekt financieel onvermogend zou worden.
De SGR is het meest bekende fonds op dit gebied.
Wij hebben gekozen voor aansluiting bij GGTO omdat deze organisatie beter aansluit op onze activiteiten. Wij zijn per slot van rekening een zeer gespecialiseerde tour operator.

   
Waarom Filitravel? ✔ Ruim 10 jaar ervaring ✔ De beste prijzen ✔ Zekerheid garantiefonds GGTO ✔ Kennis en hartstocht